फटू काड बंजारा कविता -प्रा, संजय राठोड

🙏 जय सेवालाल। जय वसंत 🙏
जय गोर बंजारा

कवितार नाम छ

📸 फटू काड बंजारा कविता 📸

जत्रार गर्दीम
जत वोत पडरेच
खिसेम छेनी आदला
फटू मात्र काढरेच

येन वोन ढकलन लार
आंग आंग दकाळच मुंडो
कसो थोबाड दकावच
जसो खोडी वाटेर कुंडो

लोकून फटू दकाळेसारू
नेट पॅक भररेच
वदारीपर लोन लेतानी
मुंडो जपाडन फररेच

मार बी काड येर बी काड
फटू काढ भिया बरोबर
सोतार सोताज सायेब केरारे
लोक वळकलचरे खरोखर

खोटे नाटे फटू काडन
गोरून तू भुंदांमत
बढाई चढाई करन
भायी भेनेन खुंदामत

प्रा संजय (भैय्या) राठोड
बंजारा फौंडेशन चिकलठाणा (तांडा)

THE END
Share it
QR Code
Reward
<< Previous
Next >>
Article Directory
Shut Down