Satguru Sevalal Maharaj Bol

Sevalal Maharaj Bol

Satguru Sevalal Maharaj Bol

Anmol Vate - 1

 • Rapiya Kataro Pali Vak Jaye.
 • Jaljo, Chaljo Pachcha Maljo.
 • Soner Sing Vak Jaye.
 • Yadin Beta Bhari Vejaye.
 • Palker Vaat Malkem Jaye.

Anmol Vate - 2

 • Bar Kosep Divo Lagiye.
 • Paneaad Pan Bachayu.
 • Randir Raj Aaye.
 • Ghar Ghar Nayki Rey.
 • Rapiyar Ter Chala Vakiye.

Anmol Vate - 3

 • Goruro Gorvat Raj Aye.
 • Koi Keti Kami Cheni.
 • Gor Gariben Dandan Khay, Vor (7) Pidhi Narkem Jay.
 • Davi Vadi Riy Von Tarliyu, Jamlevadi Riy Von Khatam Kariyu.
 • Lambi Jhadim Gor Vas Jaye.

Anmol Vate - 4

 • Hamaro Tando, Hamaro Raj.
 • Pach Para Kdeam Riye Von Tariyu Aabhariyu.
 • Kor-Gorun Sai Viyu.
 • Nagarer Ghorem Rijo Gormati.
 • Tam Soata Tamar Jivnem Vajalo Kar Sako Cho.

Anmol Vate - 5

 • Keni Bhajo-Pujo Mat.
 • Sasu-Bodiro Pat Koni.
 • Bhai-Bhairi Pat Koni
 • Ghar Bharem Kloal Chaliy.
 • Ghavu Dhanem Vako Aay.

Anmol Vate - 6

 • Keri Bharosepar Mat Rijo, Palan Dusrer Bharoser Banlo.
 • Mal-Bhalan Rijo.
 • Jantaro raj Aay.
 • Ghar-Ghar Bhagat Viy.
 • Gali-Galim Nangara Vajiy.

Anmol Vate - 7

 • Vana-Vanar Dak Aay.
 • Hadkar Dher Padjay.
 • Rapiya Len Aali-Aali Hindiye, Tobhi Anaj Mal Koni.
 • Akatar Baktar Bano Riy, Mathepar Ghau Ghau Toap Riy.
 • Nagpuren Zenda Lagay, Niti Dhrmeti Raj Chaliy.

Anmol Vate - 8

 • Go Dhanen Charo Mal Koni.
 • Ek Dal Pohra-Umrin Jaye, Teen Dal Ek Palem Betiy.
 • Papiro Saal Riy.
 • Papir Ghar Rapiya Radi-Radi.

🙏 Jay Sevalal 🙏

THE END
Share it
QR Code
Reward
<< Previous
Next >>
Article Directory
Shut Down